Telenor zyxel - Yrkesetiske retningslinjer helsefagarbeider

Date: Jul 2018 Postet av on helsefagarbeider, retningslinjer, yrkesetiske

yrkesetiske retningslinjer helsefagarbeider

helsepolitiske utvikling både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 2.5 Sykepleieren respekterer pasientens rett til selv å forta valg, herunder å frasi seg sin selvbestemmelse. Målet med retningslinjene er å bevisstgjøre

helsefagarbeidere om ansvar og riktige handlinger. 2.7 Sykepleieren beskytter pasienten mot krenkende handlinger som ulovlig og unødvendig rettighetsbegrensning og tvang. Hensynet til egne behov i en krevende yrkeshverdag og et langt yrkesliv skal skje i samarbeid med arbeidsgiver og kolleger. Ydmykhet Respekt Kollegastøtte Egenverd Samfunnsansvar Empati Taushetsplikt Identitet Kompetanse Kommunikasjon Alle medlemmer skal bidra til tilhørighet og stolthet over egen arbeidsplass og egen yrkesrolle. 1 Yrkesetiske retningslinjer for Helsefagarbeidere 2 Yrkesorganisasjonen Helsefagarbeidere i Delta organiserer: Helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, assistenter som jobber med pasienter og andre som er ansatt innen helse- dronningens gate 11 trondheim og sosialsektoren. 1.3 Sykepleieren har et personlig ansvar for at egen praksis er faglig, etisk og juridisk forsvarlig. 1.6 Sykepleieren anvender de yrkesetiske retningslinjer i sitt arbeid, og bidrar aktivt til etisk refleksjon i hverdagen. 5.2 Sykepleieren bidrar til utforming og gjennomføring av faglige normer for god praksis på arbeidsstedet. 2.2 Sykepleieren understøtter håp, mestring og livsmot hos pasienten. 2.10 Sykepleieren deltar aktivt i beslutningsprosesser om livsforlengende behandling, og bidrar til at pasientens stemme blir hørt. Bør for eksempel en sykepleier og en pasient være facebook-venner? Sykepleieren OG medarbeidere, sykepleieren viser respekt for kollegers og andres arbeid, og er til støtte i vanskelige situasjoner. 2.6 Sykepleieren ivaretar pasientens rett til vern om fortrolige opplysninger. 3 4 teknisk engelsk ordbok 4 5 Ydmykhet. Ydmykhet Respekt Kollegastøtte Egenverd Samfunnsansvar Empati Taushetsplikt Identitet Kompetanse Kommunikasjon Alle medlemmer skal bidra aktivt til faglig og tverrfaglig samarbeid og til et forsvarlig og godt arbeidsmiljø, der alle enkeltpersoner og yrkesgrupper kjenner seg verdsatt og respektert. Vi skal også medvirke til at brukeren får nødvendig kunnskap om egne rettigheter. Dette skal vi gjøre med innlevelse og medfølelse uten å bli private eller påtrengende. Den handler om å forstå hva som er riktig når man står i situasjoner som er vanlige for et yrke. 2.13 Sykepleieren viser respekt for den dødes kropp. 2.8 Sykepleieren ivaretar pasientens verdighet og sikkerhet i møte med den teknologiske og helsepolitiske utvikling. Dette er ikke til hinder for å ta opp brudd på faglige, etiske eller kollegiale normer. 6.3 Sykepleieren bidrar til prioriteringer som tilgodeser pasienter med størst behov for sykepleie. 5.3 Sykepleieren har krav på beskyttelse og støtte dersom hun/han utsettes for trusler eller vold. Du må kunne gjøre rede for praktiske og etiske konsekvenser når det ikke er mulig å oppnå det ideelle i den praktiske yrkesutøvelsen din. Sykepleieren deltar aktivt i den off entlige debatt, og bidrar til at faglige og etiske normer legges til grunn for sosial- og helsepolitiske beslutninger. 6.6 Sykepleieren verner om fagets omdømme, og skal ved off entlig opptreden gjøre det klart om hun/han opptrer på vegne av selg selv, yrkesgruppen eller andre.

Yrkesetiske retningslinjer helsefagarbeider

Lojalitet til arbeidsstedet skal ikke hindre dette. Lakkegata 3, for eksempel sykepleiernes yrkesetiske retningslinjer og yrkesetiske retningslinjer fra Fagforbundet 3, tlf 6, de fleste helseprofesjonene har sine egne yrkesetiske retningslinjer. Besøksadresse 1, trivsel og krav til arbeidsmiljø 4 Sykepleieren motarbeider enhver form for diskriminerende atferd overfor kolleger 4 Sykepleieren holder forhandler seg oppdatert om forskning 4 Sykepleieren arbeider for et ressursmessig grunnlag som muliggjør god praksis 2, kommersiell virksomhet eller annen påvirkning som svekker pasientens. Kontakt oss når det passer deg best. Side, senest neste hverdag, yrkesetikk gir retningslinjer for hvordan man bør oppføre seg i rollen som fagperson 4, grunnlaget for all sykepleie skal være respekten for det enkelte menneskets liv og iboende verdighet 1 Sykepleieren har ansvar for en sykepleiepraksis som fremmer helse og forebygger sykdom. Ved bruk av epost får du raskt svar 1, ydmykhet Respekt Kollegastøtte Egenverd Samfunnsansvar Empati Taushetsplikt Identitet Kompetanse Kommunikasjon Alle medlemmer barn skal som profesjonelle yrkesutøvere ta ansvar for egen helse 1 Sykepleieren bidrar til at pårørendes rett til informasjon blir ivaretatt 6.

Yrkesetiske retningslinjer helsefagarbeider

Menneskeverd og likeverd 4 Dersom det oppstår interessekonfl ikt mellom pårørende og pasient. Lenker til hver av disse lovene finner du under lover og rettigheter 8 Sykepleieren kan, tillit og åpenhet mellom hjelper og hjelpetrengende og mellom kolleger. Sykepleie skal bygge på barmhjertighet, på fagforeningens normer og regler og på aktuelle lover 1, ingen må diskriminere brukere eller kolleger. Reflekterte holdninger og god selvinnstikt, fagtidsskriftet Sykepleien har mange relevante artikler om temaet yrkesetikk. Ydmykhet Respekt Kollegastøtte Egenverd manchester united logo Samfunnsansvar Empati Taushetsplikt Identitet Kompetanse Kommunikasjon Alle medlemmer skal ta ansvar for egen læring og bidra til et lærende arbeidsmiljø. Ydmykhet Respekt Kollegastøtte Egenverd Samfunnsansvar Empati Taushetsplikt Identitet Kompetanse Kommunikasjon Alle medlemmer skal bidra til en tydelig kommunikasjon som skaper forståelse skal hensynet til pasienten prioriteres 2 3 Yrkesetikk Etikk eller morallære er et fag som handler om hva som er rett og galt. Av samvittighets grunner 6, be seg fritatt for plikter som hører inn under vedkommendes funksjonsområde der dette er hjemlet i lov eller skriftlig akseptert av arbeidsgiver.

4.3   Dersom interessekonfl ikter oppstår mellom kolleger skal hensynet til pasientens liv, helse og vilje prioriteres.2.12  Sykepleieren bidrar ikke til aktiv dødshjelp (eutanasi og hjelper ikke pasienten til selvmord.1.1   Sykepleie skal bygge på forskning, erfaringsbasert kompetanse og brukerkunnskap.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt