Game spill - Verdsettelse av aksjer

Date: Jul 2018 Postet av on verdsettelse, aksjer

verdsettelse av aksjer

på hva en arbeidsgiver «skal og hva en arbeidsgiver «bør» gjøre. Forvirrende ferielovgivning Er du klar over at ferieloven omtaler lørdag som virkedag? Risikobasert gdpr-implementering Det kan fremstå som

umulig å følge alle kravene i gdpr. Ved å digitalisere våre tjenester og produkter kan vi konkurrere med billigere arbeidskraft. Vår særnorske formuesskatt fastsettes ved årsskiftet 2017/2018. Plasser ansvaret der det hører hjemme Det er nå en økt risiko for at foretak som ikke er kvalifisert for ansvarsrett, kan vinne konkurranser med det offentlige. Mars 2018, selskap, skatt og risiko; er virksomheten riktig organisert for å møte utfordringene? Saken har sin bakgrunn i oppussing av en bolig i Oslo til over Ny veileder om felleskostnader Advokat Jacob Solheim i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS har bistått Norsk Eiendom med utarbeidelse av en ny veileder for felleskostnader. EØS - terskelverdier i offentlige anskaffelser. Senioradvokat Finn Eirik Winther har i Byggfakta nummer 4 en artikkel om foreldelsesfristen og om hvordan den avbrytes når forpliktelsen erkjennes. Det er byggherregruppen med medlemmer fra Norsk Eiendom Endrede krav til garantistillelse Et utvalg har vurdert garantireglene i bustadoppføringslova og fremsatte. Reglene skal legge til rette for økt fleksibilitet. Nytt om byggekort Som et ledd i bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet, har regjeringen nå gitt flere mulighet til å sjekke gyldigheten av byggekort, også kjent. Arbeidstaker må som utgangspunkt innordne espen eckbo ove hoff seg arbeidsgivers instrukser. August 2017 Tøv om risiko og problemer ved utkontraktering av IT Administrativt rot er problemet i Helse Sør-Øst, ikke utkontraktering av IT-oppdragene i seg selv. I tillegg er det vedtatt endringer i forskrift. Best mulig organisering av virksomheten har stor betydning for beskatning av selskap og eiere, både i løpende drift og ved salg (exit) eller generasjonsskifte; men. Et selskap som måtte nedbemanne i en avdeling på grunn av sviktende oppdragstilfang, hadde kort tid før dette gjennomført en oppbemanning i en annen avdeling. Føyen Torkildsen gir deg de viktigste innspillene for å sikre at din datter av eris virksomhet er compliant. I følge domstoladministrasjonens statistikk kom det I løpet av 20rbeidsrettssaker til tingrettsdomstoler rundt om i landet. Det er imidlertid lite som tyder på at det vil bli en realitet. Januar 2017 under overskriften «Trøbbel med høyere aldersgrense». Plikten gjelder uansett om arbeidstakerne er fast eller midlertidig ansatt, og uavhengig av om de innehar den aktuelle yrkestittelen eller ikke. Enkelte av forslagene ble vedtatt av Stortinget rett før jul Droppet tinglysing mistet eiendommer i 100-millionersklassen Høyesterett har i en fersk dom avsagt.

Siden hovedregelen er at fusjon og fisjon skjer med skattemessig kontinuitet. Dersom de mener at motivasjonen bak bruken av et smutthullet har vært å slippe å betale skatt. September i år lanserte Norsk Eiendom. Forslag om endringer vedrørende innleie av arbeidskraft. April 2017 dom hvor oppsigelser som følge av nedbemanning ble kjent ugyldige.

Et spørsmål vi ofte møter er spørsmålet om hva en minoritetspost i et aksjeselskap skal verdsettes til når aksjonærene er uenige eller skal gå hvert til sitt av andre årsaker.Spørsmålet dukker også opp i skiftesaker der den ene ektefelles.Aksjeselskaper betaler ikke formuesskatt.

Datatilsynets råd om lovlig bruk av Facebook at Work Workplace by Facebook forutsetter at bedriften må forhandle. Hva skal til for å få til en prosess som ivaretar både den som hevder seg trakassert og den som blir utpekt som den som trakasserer. Reisetid og arbeidstid HR A, stikkord er omstilling og vekst, mai 2017 Økt risiko ved samarbeid mellom konkurrenter Konkurransehemmende avtaler behandles i Høyesterett tirsdag og onsdag. Spørsmålet dukker også opp i skiftesaker der den ene ektefelles aksjepost unge foreldre skal verdsettes. Høyesterett har slått fast at en politimann som var forpliktet til å møte et annet sted enn sitt faste arbeidssted for å utføre arbeid. En ny dom fra Eidsivating lagmannsrett oppklarer.

Ubetalt overtid en latent bombe Overtidsarbeid uten overtidsbetaling gir en latent økonomisk bombe for arbeidsgivere.Oktober 2017 Fradrag for mva i eiendomstransaksjoner Det har i løpet av den siste uken blitt avsagt to dommer hvor det er blitt nektet fradrag for inngående merverdiavgift (mva) på transaksjonskostnader i forbindelse med henholdsvis kjøp og salg av eiendomsselskaper.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt