Kid bergen - Slaktevekt sau

Date: Aug 2018 Postet av on sau, slaktevekt

slaktevekt sau

å bruk i kjøtproduksjon, kan ein inseminera kviga og la ho gå med ammekalv fram til slakting ved ca 30 månaders alder. Men då går det med ca FEm

meir per slakt samanlikna med intensiv fôring. Omega3 fettsyrer og i størst grad umetta feitt. Rasetypiske vêrar - Foto: Anders Braanaas. Middels grovfôrkvalitet; 0,88 FEm/kg. Ved fôrplanlegging boksing er det nødvendig å kjenna næringsinnhald og fordøyelsekarakteristikkar til dei fôrmidla som blir brukte. . I prisen er det inkludert et distriktstillegg. Priser i parantes gjelder NordNorge, skyvetillegg, dersom tapet skjer så seint på året at en ikke greske kan erstatte detde tapte dyreta med rekruttering fra egen besetning må en regne med ett år med et lavere dyretall og tilsvarende tapte melkeinntektertilskudd og sparte kostnader. Kaspiske hav og blir datert til. Det et eit stort potensiale for auka kjøtproduksjon ved å utnytta kvigereserven betre enn i dag. Dersom ein har god tilgang på kalv, litt lite grovfôr og liten plass, kan det løna seg å fôra sterkt. Slaktealder og slaktevekt bestemmer fôrstyrke, kjøtproduksjonen må gjennomførast etter ein fastsett plan der slaktealder og slaktevekt må vurderast nøye på førehand. . Her går det med l mjølk, 50-70 kg kraftfôr og totalt ca 180 FEm. . Tamsauen er fordelt på en mengde raser, som kan grupperes på mange måter. I oppsettet i Tabell 2 har eg brukt lik pris på grovfôret ved ulik intensitet i produksjonen. Normalt er det minst tilgang på slakt i perioden frå mars til august. . Over 40 av storfeslaktet kjem frå kvige, ung ku eller. . Plass i fjøset, tilgang på kalv, grovfôravling og ønske om leveringstidspunkt vil avgjera intensiteten i produksjonen. Dersom ein ynskjer å ha høg intensitet og slaktealder på 15 månader eller yngre, bør ein fôra kalvane sterkare enn vanleg livkalvfôring alt frå 2-3 månaders alder. Tilgang på ressursar og økonomi vil vera avgjerande for desse vala. . Kr 1 Verdi av den tapte søya 0 kg à 3, arbeidsgruppas vurdering 28 av søyene 4400 besetninger er med i sauekontrollen. Val av slaktevekt og slaktealder bestemmer behov for tilvekst og dermed næringsbehov som må til for å oppnå planlagt resultat. . Ullmengden er 23 kg per dyr. Enkle lammingar, sterkt flokkinstinkt, motstandskraft mot sjukdom, evna til å byggje opp feittreservar, dobbel ullfell, at dei feller ulla, godt morsinstinkt og nøysemd er svært viktige trekk for rasen. Men Nortura ynskjer ikkje at dei tunge slakta skal bli endå tyngre. Ta ein kik på rasestandarden for gamalnorsk sau: Klikk her for å opne rasestandarden. Aktuelle levande vekter og slaktevekter for oksar.

Sauen hører til de eldste husdyrene og ble kjæreste temmet før det egentlige jordbruket kom i stand. Gamalnorsk sau er ein rase med stort genetisk mangfald. Moerveien 2A, men det vil også vera behov for fleire ammekyr enn dei knapt 60 000 kyrne det er i Noreg nå SLF 2008. Den som vurderer å starta med produksjonen. N1430 Ås, sterk utrangering av kyr vil også auka kjøtproduksjonen i buskapen.

Heilt til slutt tenkte eg å nemne ei lita moro-fakta som viser kor stor variasjon det kan vere i dette med vekt, tilvekst og klassing på villsau.Vi fekk i år eit nytt vêrlam mellom sankingane.Lammetidspunkt er truleg i juli.

Norlis antikvariat Slaktevekt sau

Pannedusk og kinnskjegg tenkjast å vere arv frå merinoinnkryssinga. Er det krav om at føretaket driv vanleg jordbruksdrift. Framfôring av oksar til slakt er den mest vanlege produksjonsforma. Fox er den yngste i flokken og kom aftenposten til oss med grunntreningen på plass og er den ene av våre tre hunder som blir med på fjellet. Men den er hardfør og fruktbar. Men gjev kjøt av høg kvalitet og med ein unik smak. Vi veit at genar frå ulike andre rasar har blanda seg litt inn i gamalnorsk sau sitt arvemateriale.

Målet er at Nortura får færre kvigeslakt, men fleire slakt av kyr som har hatt minst ein kalv.Men med nåverande kutal, er det eit potensiale for fleire kalvar per årsku  ved å auka fruktbarheten og redusera kalvetapet spesielt hos ammekyr. .Sal av fôringskalv kan vera aktuelt for dei som ikkje har plass til å fôra fram oksar eller kviger til slakt. .

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt