Ultralyd mot skadedyr: Pakkeforløp lungekreft, Midibuss

Date: Aug 2018 Postet av on lungekreft, pakkeforløp

pakkeforløp lungekreft

behandling. Det skal løpende dokumenteres i pasientens journal at pasienten er inkludert i Pakkeforløp for lungekreft. Endelig diagnose og stadieinndeling fastsettes etter at svar fra alle adekvate radiologiske undersøkelser

samt histologiske/cytologiske prøvesvar foreligger. Ved spesifikke mutasjoner er tablett basert målrettet behandling aktuelt. Dette er sjelden aktuelt ved småcellet vevstype. Pakkeforløp for lungekreft 17 18 6 Forløpstider Tabellen viser forløpstidene i pakkeforløpet. Pasient, fastlege eller annen henvisende lege skal informeres om beslutningen. 3.6 Beslutning om behandling Etter at undersøkelsene er utført skal endelig behandlingsbeslutning tas. Hjernemetastaser ved ikke-småcellet lungekreft skal strålebehandles. Sykehuset skal iverksette utredning og behandling etter retningslinjer skissert i Nasjonalt handlingsprogram for lungekreft og med de tidsfrister som er beskrevet i det aktuelle sykkeltur østmarka Pakkeforløp for kreft. Rundt 20 prosent av pasientene har så lite utbredt sykdom at potensielt kurativ kirurgi er mulig. Første fremmøte kan være a) oppmøte i klinisk sykehusavdeling eller b) oppmøte hos avtalespesialist. Sen strålepneumonitt i fibrotisk fase oppstår gjerne etter 3-24 måneder, og representerer derimot ofte en irreversibel lungeskade. Pasientene skal informeres om mulige symptomer og oppfordres til å ta kontakt ved nye symptomer eller forverring. Ved stadium II er primærsvulsten større og/eller det er spredning til lymfeknuter nær primærsvulst. Ved mulighet for gjenværende kreftvev, anbefales strålebehandling postoperativt. 4.5 Støttebehandling og sykepleie Pasienter med lungekreft vil ofte ha symptomer fra luftveiene, enten forårsaket av svulsten, infeksjoner eller underliggende lungesykdom.

Pakkeforløp lungekreft

6 Pakkeforløp for lungekreft 7 hijab og niqab Rehabilitering Behandlende lege skal vurdere den enkelte pasients behov for rehabiliteringetterbehandling så tidlig som mulig i behandlingsforløpet. Men gir typisk hudbesvær og magetarmproblematikk. Og ernæringsstimulerende tiltak skal vurderes og tilbys gjennom hele pasientforløpet. Hemoptyse blodig oppspytt Et eller flere av følgende uforklarlige og vedvarende over 3 uker symptomer eller funn. Pakkeforløpene er basert pa de nasjonale handlingsprogrammene med retningslinjer for diagnostikk. Lungekreft mistenkes og bør utredes om ett eller flere av punktene nedenfor er til stede. De nyere målrettede behandlingsformer gir i mindre grad benmargspåvirkning. Pasienten informeres om anbefalt behandlingsplan, ved palliativ behandling kan videre oppfølging eventuelt gjøres i primærhelsetjenesten etter en første kontroll ved onkologisk eller lungemedisinsk avdeling 7 Ansvarlig Anbefalt behandling besluttes i fellesskap ved tverrfaglig møtemdtmøte.

Etter avsluttet utredning og etter beslutning i charter siste minutt MDTmøte. Beslutningen skal journal føres og registreres i pasientadministrativt system. Disse krever som oftest en venteogse tilnærming som beskrevet i Nasjonalt handlingsprogram for lungekreft.

Det skal registreres: A26S.3 Biopsi Utredning start første fremmøte Når biopsi tas, skal følgende registreres: A26B Biopsi prøvetaking utført.4 Beslutning ved initial behandling Når utredningen er ferdig, og det er tatt beslutning om sykdomstilstand og om det videre forløpet til pasienten, skal avdelingen.4.2 Ikke-småcellet lungekreft Stadium I/II Pasienten tilbys kirurgi dersom det er teknisk og medisinsk mulig.4.4 øyeblikkelig hjelp ved akutte tilstander De vanligste akutte tilstandene som krever onkologisk behandling er: Kompresjon av luftveiene Vena cava superior syndrom Truende tverrsnittlesjoner Behandling med høydose steroider skal igangsettes raskt, og tumorreduktiv strålebehandling startes innen ett døgn etter symptomstart.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt