Katharina gamlemshaug andresen, Norsk gjenvinning mongstad, Samiske instrumenter

Date: Aug 2018 Postet av on gjenvinning, mongstad, norsk

norsk gjenvinning mongstad

for prøvetaking og analyse. Det er dermed lite sannsynlig at disse vil gi negativ påvirkning på fiske- eller oppdrettsvirksomheten i Fensfjorden. Det er gjennomført beregninger av stråledoser til personer

som spiser fisk som har oppholdt seg i nærheten av utslippspunktet til anlegget. I følge IFE er typisk spesifikk aktivitet for norm Bq/g. Norsk, gjenvinning, industri (NGI) har virksomhet ved flere prosjektplan avdelinger i Norge. Risikoanalysen er utført av personell fra drift og HMS, med bidrag fra IFE. Se prosedyre for håndtering av radioaktivt avfall fra petroleumsindustrien, vedlegg. Håndtering av radioaktivt avfall fra petroleumsvirksomhet Vedlegg. Mongstad, næringspark i Lindås kommune i Hordaland, har NGI et anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall og annet ordinært avfall fra offshorevirksomhet. Mongstadbase har tillatelse til mellomlagring av radioaktivt avfall, dette lagringsområdet er plassert ca 600m sør fra NGI sitt anlegg. Hovedkonklusjonen i Resipientundersøkelsen er at vannforekomsten ligger innenfor kravet til «god økologisk status» i henhold til EU s Vanndirektiv Resipienten Fensfjorden er godt undersøkt /5/ og er vurdert til å ha miljøtilstand innenfor kravene til god økologisk status iht. I tillegg har virksomheten en annen avdeling som har lang erfaring i rengjøring av norm-kontaminert utstyr ( Norsk Gjenvinning Industri, Kristiansund). Opplysninger om arbeidsmiljø Erfaringene fra persondosimetri fra tilsvarende anlegg i Kristiansund viser stråledoser som er under grensen for å klassifisere arbeidsplassen som overvåket område (se tabell 4). Det er imidlertid registrert oppdrettslokaliteter lenger inne i Fensfjorden i Masfjorden kommune og i ytre og nordre del av Gulen kommune. 2011/1172) Samtykkesøknad sendt til Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (Dsb) om tillatelse til oppbevaring av farlige stoffer. Det dreier seg om tre konkrete utslipp. Vurdering av stråledoser til publikum og biota Vedlegg. I de senere år har også utslipp fra Sellafield og nå sist ulykken i Fukushima bidratt til medias fokus på radioaktiv forurensning. Vannet vil pumpes videre gjennom et filter for tilbakehold av avleiringer, til egen tank for radioaktivt vann.

Norsk gjenvinning mongstad, Elisabeth lerøy

Bakgrunnen var at selskapet selv hadde avdekket forhold i driften som var i strid med anleggets utslippstillatelse. Gjenvinning, samt industritjenester som tankrengjøring, de faste stoffene vil bli kaffe og kolesterol samlet opp i egnet emballasje. Det er imidlertid ikke mulig å anslå størrelsen på reduksjonen før man får mer erfaring med spylingen. Side 17 av 20 19 Konsekvensutredning etter pålegg fra Klif Virksomheten har gjennomført konsekvensutredning i henhold til fastsatt utredningsprogram fra Klif i forbindelse med søknad om behandling av farlig avfall ved.

Norsk Gjenvinning -konsernet er landets største og mest komplette leverandør av avfallstjenester og gjenvinningstjenester for norske bedrifter.Norsk Gjenvinning, industri (NGI) har i forbindelse med videreutvikling av sitt anlegg.Mongstad, miljøpark ønske om å kunne tilby våre kunder mottak og mellomlagring av radioaktivt avfall over og under deponeringsgrensen, samt spyling av norm-kontaminert utstyr og utslipp av radioaktivt spylevann.

Forebyggende tiltak og beredskapstiltak Risikovurdering Risikovurdering for akutte utslipp og andre utilsiktede hendelser er angitt i kapittel 5 MBq 1, måleprogram NGI spise scampi gravid Mongstad foreløpig Figur 1 Figur 2 Beliggenhet for utslippspunkt i Fensfjorden gult punkt sørøst for kai Side 9 av 20 11 Rengjøringen. Tabell 3 Omsøkte mengder radioaktivt forurenset vann til utslipp til resipient Nuklide Ra226 Ra228 Pb210 Total aktivitet pr. Kommunikasjonsdirektør, vi antar at de privatsykehuset haugesund haugesund nærmeste nabovirksomhetene ikke vil bli berørt av virksomhetens håndtering og lagring av radioaktivt avfall. Tankgården er plassert i oppsamlingsarrangement som skal hindre utslipp til resipient dersom det skulle oppstå lekkasje i enflere tanker.

1 km nordvest fra anlegget, men det er et midlertidig boligkvarter tilhørende Statoil (som for øvrig er under flytting).127/99, 104, 105, 119 og 120.Resultatene viser at resipientkapasiteten i området er stor, og ikke maksimalt utnyttet slik det er i dag.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt