Utgifter hus. Nedbemanning rettigheter, Bedriften bi sammendrag

Date: Aug 2018 Postet av on rettigheter, nedbemanning

nedbemanning rettigheter

få sitt tilsettingsforhold bragt til opphør i hht til AML s Oppsigelse foretas i hht til formkrav nedfelt i AML s Hovedavtalens del B, drøftings og informasjonsplikten: Ved endringer

og omstillinger i kommunen., skal. Kravet om forhandlinger skal fremsettes skriftlig og må være kommet frem til arbeidsgiver innen utløpet av toukersfristen for at kravet skal være rettidig. I så fall kan det være lurt å tenke på følgende: Det som er aller viktigst å være klar over når man får tilbud om sluttpakke er at man ikke forhaster seg eller føler seg presset til å ta i mot et slikt tilbud. Organisatoriske tiltak som er nødvendig å iverksette er blant annet omorganisering som innebærer bemanningsreduksjon og fører overtallighet. 125: Informasjonen skal gis slik natten at det er mulig for de tillitsvalgte å sette seg inn i saken, foreta en passende undersøkelse, vurdere saken og forberede eventuell drøfting. For tjenestemenn i staten gjelder dessuten spesielle regler i tjenestemannsloven. Gis i fellesmøte -Tillitsvalgte involveres ved evt planlegging av infomøtet og tilstedeværelse på møtet Ansvar Leder avklarer bestilling og bistår i saken Leder evt bistand fra. Aml 15-2 Flere enn 30 ansatte nedleggelse : Melding til fylkeskommunen. Utvelgelseskrets/kriterier Involvere verneombud aml Kap 6? Både grunnlaget gardintrender for oppsigelsen og eventuell utvelgelse mellom flere ansatte av hvem som skal sies opp, skal drøftes. Valg av kriterer er en drøftingssak ved uenighet fastsetter arbeidsgiver selv kriterien i kraft av styringsretten. Fortrinnsretten gjelder i 12 måneder fra oppsigelsesfristens utløp. Drøftingen skal gjennomføres slik at det er mulig for de tillitsvalgte å møte arbeidsgiveren og få et grunngitt svar på uttalelser de måtte avgi. Johansen og Stueland, Arbeidsmiljøloven, Kommentarer og praksis, side 682 flg. Bedriftens skal omstille mitt spørsmål som advokat er: Hvordan skal dere omstille?

Og sørg for at du har tilstrekkelig tid til å forberede deg og om nødvendig søke råd i forkant av drøftelser. Dersom vedkommende ansatt midlertidig nedbemanning går inn i annen midlertidig stilling og det ikke er skaffet annet passende arbeid etter endt midlertidig tilsetting. Bestemmelsen gjelder for virksomheter med minst 50 arbeidstakere.

Dette har ført til at titusener av ansatte har måttet gå som følge av nedbemanning på arbeidsplassen.I denne saken vil vi se på hvordan en slik nedbemanning foregår, hvilke regler bedriften må forholde seg til, og hvilke rettigheter man har som arbeidstaker.

Omstillingsloven Utsatt iverksettelse Drøftelser med hver enkelt arbeidstaker. For å sikre en god gjennomføringsprosess er det viktig åpenhet. Skyldes oppsigelsen driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak er den likevel ikke saklig begrunnet dersom arbeidsgiver har et annet passende arbeid å tilby arbeidstaker. Dersom minst ti arbeidstakere sies opp innenfor et tidsrom på 30 dager. Men forutsettes i en rekke lover juridisk teori oppsummerer.

Gjennomføring Sikre en trygg og forutsigbar ramme rundt overtallighetssituasjonen gjennom god dialog berørte arbeidere - Konkretisere overtallighet ved kartlegging - Avklare omfang og hvem som blir berørt - Tillitsvalgte informeres/gis innsyn i arbeidsgivers vurdering - Skriftlig melding til den enkelte om overtallighet vedlagt infoskriv.Det er også blitt vanlig at bedrifter opererer med poengsystemer når de vurderer hvem som blir overtallige, og tillitsvalgte bør se kritisk på disse.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt