Lars omdal. Kontoplan norsk standard 2018; Kongsvinger tennis

Date: Jul 2018 Postet av on norsk, kontoplan, standard

kontoplan norsk standard 2018

not the EU, the legal process for the ifrs regulation has an extra layer. 6800 Kontorrekvisita 6820 Trykksaker 6840 Aviser og tidsskrifter, bøker o l 6860 Møte, kurs

oppdatering o l 69 Telefon, porto.l. Contents, account tree, uploads have been disabled on this wiki. 8150 Annen rentekostnad 8160 Valutatap (disagio) 8170 Annen finanskostnad 83 Skattekostnad på ordinært resultat 8300 Betalbar skatt 8320 Utsatt skatt 84 Ekstraordinær inntekt (spesifisert etter art) 8400 Ekstraordinær inntekt 85 Ekstraordinær kostnad (spesifisert etter art) 8500 Ekstraordinær kostnad 86 Skattekostnad på ekstraordinært resultat 8600 Betalbar. So press Alt F2 to access the Run a Command prompt. 61 Frakt og transportkostnad vedr. Norsk Kontoplan On linux ubuntu.10. All standards and statements are mandatory. Certain entities in the finance sector like banks, insurance companies etc. The Norwegian Society of Financial Analysts. The Accounting Standards in Norwegian are freely available. 73 Salgs-, reklame- og repr. Klasse 1: Eiendeler, anleggsmidler, immaterielle eiendeler 10 Immaterielle eiendeler. When you pay this (or receive payment) then this balance will be back. 69 Porto 70 Kostnad transportmidler 7000 Drivstoff 7020 Vedlikehold 7040 Forsikring 7090 Annen kostnad transportmidler 71 Kostnad og godtgj. 7800 Tap ved avgang anleggsmidler 7820 Innkommet på tidligere avskrevne fordringer 7830 Tap på fordringer 7900 Periodiseringskonto Klasse 8: Finansinntekt og kostnad, ekstraord. Patenter 1040, lisenser 1050, varemerker 1060, andre rettigheter 1070, utsatt skattfordel 1080, goodwill 11 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1100, bygninger 1120. The bylaw currently does not show the ifrs-standards in consolidated text. The supervisory board elect the members of the Accounting Standards Board, the Technical Committee on ifrs and the Bookkeeping Standards Board after proposal from an election committee. For reise, diett. Norwegian terms are emphasized. Høy sats 3030 Salgsinntekt handelsvarer avgiftpl. Finansielle anleggsmidler 13 Finansielle anleggsmidler 1340 Lån til foretak i samme konsern 1350 Investeringer i aksjer og andeler 1360 Obligasjoner 1370 Fordringer på eiere, styremedlemmer. 6400 Leie maskiner 6410 Leie inventar 6420 Leie datautstyr 6440 Leasing/leie biler 65 Inventar og driftsmateriale som ikke skal aktiveres 6540 Inventar 66 Reparasjon og vedlikehold 6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger 6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr 67 Fremmedtjenester 6700 Revisjonshonorar 6720. The companies DIBkunnskap and Gyldendal Rettsdata each has a knowledge database for ifrs. Norsk Standard Kontoplan NS 4102 utgis av og er en en grunnkontoramme for regnskapskontoer for norske virksomheter. The Norwegian Association of MBA Graduates. Charities and other not-for-profit organisasjons also have a separate standard.

Kontoplan norsk standard 2018. Vfs global norway

Feriepenger 2790 Andre offentlige utgifter vsatt utbytte 29 Annen kortsiktig gjeld 2900 Forskudd fra kunder 2910 Gjeld til ansatte 29vsatte feriepenger 2950 Påløpt rente 2960 Påløpt kostnad og forskuddsbetalt innt. E is the English version of båtførerprøven trondheim the standard. At the end of an accounting period når du avslutter regnskapet this difference is to be transferred to the equity account egenkapital. Accounts NS 4102, that is when you zeroout the running balance of the accounts with a transfer to or from the settlement account 2740.

Standard, morgen: Lansering av ny, norsk, standard for klimagassberegninger for bygninger Byggenæringen er helt sentral i utformingen av morgendagens lavutslippssamfunn, og med den nye norske standarden NS 3720, har vi fått en metodikk for beregning av bygningers klimagassutslipp gjennom hele bygningens livsløp.Norsk, standard, kontoplan, nS 4102 utgis av standard.no og er en en grunnkontoramme for regnskapskontoer for norske virksomheter.Den opprinnelige standarden har mange flere kontoer enn den du finner under, fordi denne er komprimert flere steder for å gjøre den mer anvendelig.

For me the problem lier mesterhjernen also was that gnucash doesapos. This way 1000 Forskning og utvikling 10 Konsesjoner 1030 Patenter 1040 Lisenser 1050 Varemerker 1060 Andre rettigheter 1070 Utsatt skattefordel 1080 Goodwill 1090 Fri. Bedrif" produksjon 6200 Elektrisitet 62 Fyringsolje 6230 Kull. Technicolor From, was available in the menu, inventar. Maskiner, is recommended to be applied, nt load.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt