Norges vel - Kilometergodtgjørelse elbil

Date: Jul 2018 Postet av on kilometergodtgjørelse, elbil

kilometergodtgjørelse elbil

for skattefrie tillegg for passasjer, bruk av tilhenger og skattefrie satser for andre transportmidler følger særavtalen. BIL, satser, skatt, fradrag, kjørebok: Bilhold kan være en større kostnad i

småbedrift/næring enn du er klar over. Januar 2018.) 2017 og 2018, sats 2018: Sats per kilometer uansett kjørelengde kr 3,50 2017: Sats per kilometer uansett kjørelengde kr 3,50 Skattefri sats gjelder også ved bruk av el-bil og for arbeidstakere med arbeidssted Tromsø, samt for kjøring i utlandet. Bilkostnadskalkulator brukt bil Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bruktbil. Du har et tjenstlig behov for å disponere en bil som har en listepris på 350 000. Biler som er registrert for ni passasjerer eller mer såfremt de brukes i kjøreordning organisert av arbeidsgiver for transport av ansatte på arbeidsreise og ikke brukes privat utover arbeidsreise. Avgift per i dag samt ny avgift fra. Dersom arbeidsgiver velger alternativet med elektronisk kjørebok, blir den skattepliktig inntekten 34 000. Utbetalinger som overstiger Skatteetatens satser, vil være skattepliktig for mottakeren. er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som kan fremkomme i tallene. Ideelt for bilens hanskerom. Ved kombinasjon av bil eldre enn 3 år per. Det var i statsbudsjettet for 2016 at regjeringspartiene besluttet å skattlegge deler av denne godtgjørelsen. Kjøregodtgjørelseskalkulator, du kan selv beregne hvor mye du kan få skattefritt, og hvor mye du må skatte av med Med den kan du både beregne resultatet ved godtgjørelse etter statens satser, eller en fast utbetalt kjøregodtgjørelse (eller en kombinasjon). Januar i inntektsåret og skattyter som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 56,25 prosent av bilens listepris som. Dette er utgifter som du får dekket ulegitimert, og utgifter du må legitimere. Det skal trekkes fra et bunnfradrag på 50 prosent av listeprisen, men maks 150 000. Her er det to typer utgifter. Dette kan du få i skattefri godtgjørelse for bruk av bil, eller andre fremkomstmidler. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Arbeidsreise defineres som reise mellom hjem og fast arbeidssted(er) og anses som privatkjøring. Fordel ved privat bruk av firmabil som faller utenfor standardreglene Regelverket for fordel ved privat bruk av firmabil som faller utenfor standardreglene gjelder for visse typer kjøretøy, nærmere bestemt: lastebiler med totalvekt.500 kg eller mer og busser med mer enn 15 passasjerplasser. Biler som det i lov eller i medhold av lov er fastsatt forbud mot å benytte til annen privatkjøring enn arbeidsreise. Disse skattefrie satsene er lavere enn de ordinære satsene i statens regulativ. Risangers kjørebok 2017 trykt hefte A-5-format med skjemaer for hele året gir oversikt og dokumentasjon for fradragene. Skatte-ABC om yrkesreise eller arbeidsreise. Bilgodtgjørelse statens regulativ Det vanlige er at arbeidstakere har avtale med arbeidsgiveren om å få godtgjørelse etter statens regulativ når de bruker sin egen bil ved jobbreiser. I 2017 fastsettes fordel ved privat bruk av firmabil til 30 prosent av bilens listepris som ny inntil kr 299 100 og 20 prosent av overskytende listepris. Satsene for skattefrie tillegg for passasjér, bruk av tilhenger osv og skattefrie satser for andre transportmidler enn bil følger særavtalen. Det var bare rene (batteridrevne) el-biler som får denne satsen, hybridbiler får det ikke. Januar i inntektsåret, eller skattytere som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i bare 75 prosent av bilens listepris som. Fordel ved privat bruk av yrkesbil som faller utenfor standardreglene I 2016 kom nye regler for verdsettelse av fordel ved den ansattes private bruk av arbeidsgivers yrkesbiler. Starte og drive bedrift, arbeidsforhold, lønn, bilgodtgjørelse.

Kilometergodtgjørelse elbil

000 kroner så lenge du mottar statens satser. Kjøring i tjeneste anses som yrkesreise og kan utbetales trekkfritt inntil satsene gitt i skattereglene. Dette kommer på toppen av inntekten. Skattefri hodepine kilometergodtgjørelse ved bruk av privat bil i 2018. For at kjøregodtgjørelsen skal være skattefritt er kravet at dette er kjøring i yrkessammenheng. Som du kan føre inn i regnskapet for kjøringen din. Utbetaler arbeidsgiver godtgjørelse for arbeidsreiser er dette fullt ut skattepliktig inntekt.

Statens sats for kjøregodtjørelse opprettholdes på 4,10, men den skattefrie kjøregodtgjørelsen endres fra fra kr 4,10 til 3,80, altså med 30 øre pr kjørte kilometer.Skattefri kilometergodtgjørelse ved bruk av privat bil er i 2018.3,50 kroner per kilometer - uansett kjørelengde.


000 km ntnu er det derfor en økning i satsen fra 3 000 for inntektsåret 2018 dersom firmabilordningen har vart hele året. Blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 45 prosent av bilens listepris som. For kjøring over, risangers kjørebok 2018 trykt hefte A5format med skjemaer for hele året gir oversikt og dokumentasjon for fradragene. Det medførte ekstra arbeid for arbeidsgiverne å trekke skatt av deler av godtgjørelsen. Og hvilken betalingsordning du har valgt. Januar i inntektsåret og elbil, og arbeidstakernes dekning av utgifter ved bruk av privat bil i jobb ble redusert 000 for inntektsåret 2017 og, dette harald beløpet vil komme på toppen av den øvrige inntekten du har. Slik at differansen utgjør antall kilometer bilen er benyttet privat 90 kroner, mange bruker NAFs ruteplanlegger for å få oversikt over kilometer og kostnader. Den elektroniske kjøreboken skal dokumentere total kjørelengde samt total lengde for yrkeskjøring.

Dette gjelder både hvor standardfordelen basert på listepris blir for høy eller for lav.Den nye satsen gjelder for hele kjørelengden.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt