Rogaland maskin - Jorda fakta

Date: Jul 2018 Postet av on fakta, jorda

jorda fakta

glir frå kvarandre oppstår ein såkalla spreiingsakse eller midthavsrygg. Fritt oksygen, som nå er en livsviktig bestanddel av atmosfæren, ble tilført gradvis, først og fremst gjennom cyanobakterienes og senere

plantenes fotosyntese. Jorda har ein naturleg satellitt kalla månen, og jorda er den klasse einaste planeten i universet der ein veit med visse at det finst liv. Energi til oppvarminga kan stamme frå fleire kjelder, fyrst og fremst spalting av radioaktive stoff (særleg kaliumisotopen 40K) og gravitasjonsenergi. Høgdeskilnaden mellom den høgaste fjelltoppen og den største havdjupna er kring 1/642 av diameteren til jorda ved ekvator. Kunne ein forklåre mange storstilte geologiske trekk på jorda. Det er ikkje enkelt å sjå desse endringane direkte, men ein kan merke sekundære verknader i form av jordskjelv og vulkanutbrot. Sidan kambrium har ein hatt fire foldesystem: den kaledonske orogenesen i silur og devontida, den hercynske orogenesen i karbon- og permtida, den mesozoiske orogenesen i jura- og kritt-tida, og den alpine orogenesen frå slutten av mesozoikum og i tertiær. Bengali 3,4, portugisisk 2,63, russisk 2,75, japansk 2,06, scanwatt tysk 1,64, koreansk 1,28, fransk 1,27 andre. Ein finn her meir jarn og sulfid. Samansetninga til jorda er difor prega av låge edelgasskonsentrasjonar, men elles ei grunnstoffsamansetjing som ikkje skil seg særs frå resten av solsystemet (og stjerner ). Det meste av jordsmonnet på dyrket mark består av gammel leirjord, som gir gode betingelser for kornproduksjon. Max temperatur er Ca 55 grader celsius og miste temperatur er -60. Djupne 2 km Lag Tettleik g/cm3 060 Litosfære note 1 035 Skorpe note 2 2,22,9 3560 Øvre mantel 3,44,4 352890 Mantel 3,45,6 100700 Astenosfære Ytre kjerne 9,912, Indre kjerne 12,813,1 Litosfære og astenosfære endre endre wikiteksten I tillegg til denne tredelinga i skorpe, mantel. Dypere ned i mantelen er temperaturen og særlig trykket så høyt at de kjemiske komponentene (grunnstoffene) blir konsentrert i mindre plasskrevende mineraler. Denne utgjør cirka 1 prosent av jordradien, og det gjenstår enda cirka 6 360 km til Jordens sentrum. Kjernen endre endre wikiteksten Kjernen består av ein ytre flytande, og ein indre fast del, med ein mellomliggande overgangssone på om lag 140. Disse ligger delvis inntil hverandre og utgjør jordskorpa. Den gradvise auken av oksygeninnhaldet i atmosfæren gjorde det etter kvart mogeleg for den sterke utviklinga av livsformer, fyrst i havet og seinare òg på land. Djupare nede i mantelen aukar temperaturen og trykket, og grunnstoffa vert konsentert i mindre plasskrevande mineral. 300 millionar år) gamal istid på den sørlege halvkula best forklårast viss landområda på den tida hadde vore føydd saman til eit enkelt samanhengande superkontinent, Pangea. Om ein smeltar all isen på Antarktis og Grønland vil til dømes havoverflata stige med kring 70 meter og store låglandsområde vil liggje under vatn. Kontinentaldrifta, havbotnspreiinga og den konstante verdien til jordradien er alle tekne vare på i platetektonikken. Jordbrukslandskapet i Spydeberg er dannet av havavsetninger, med innslag av strandavsetninger, som ble tørrlagte etter siste istid. I den indre kjernen trur ein at det må vere område jern og noko nikkel. Ved kondensasjon ble støvskyen omformet til en roterende diskosformet skive hvor gass- og støvpartiklene ble konsentrert dels i sentrum (hvor Solen ble dannet dels i mindre klumper som utviklet seg til planeter som alle roterer samme vei omkring Solen. Midhavsryggene består utelukkande av vulkansk materiale, og berre dei høgaste toppane stikk opp av havet som vulkanøyar, til dømes Jan Mayen, Island, Asorane og Bouvetøya, som alle ligg langs Atlanterhavsryggen. Mantelen deles ofte inn i øvre, midtre og nedre mantel. Disse platene går sakte men sikkert mot eller vekk fra hverandre, slik kan hele kontinenter flytte på seg, men det kan skje uhell også: Eks når tsunamien i thailand kom beviste forskerne at to jordplater ble presset hardt mot hverandre og den ene spratt opp. Innenfor jordskorpen strekker mantelen seg helt ned til mantel/kjerne-grensen i cirka 2 900 km dyp. Kontinentalskorpa er om lag 35 km tjukk i gjennomsnitt, men kan vere opp til 60-70 km tjukk under unge fjellkjeder. Desse undersjøiske fjellkjedene er breie og takka fjellryggar over dei omkringliggande djuphavsslettene.

Jorda fakta

Jordrotasjonen gjør at røros Jorden avviker litt fra kuleformen. Kjernen, wGS84, wegener viste at mange merkverdige faktorar ved klimatilhøva i eldre tider lettare kunne forklarast ved at kontinenta hadde flytt på seg. Basert på moderne målinger med satellitter og radioteleskoper med nøyaktigheter i cmområdet. Jordskorpen består av to hovedkomponenter, jorda er om lag 150 millionar kilometer unna sola 9 MB, kg Midlere densitet. Som er smale trau nær land eller parallelt med øybogar som Aleutane. Kurilane eller den indonesiske øybogen, varierer lokalt mellom 5 og 200 km.

Les flere fakta om Jorden her.Kom v annet til jorda.Jorda har mye å takke vulkaner og bombarderende isplaneter for.

Dette gir opplysninger om elastiske legemiddelhåndboka egenskaper og densitet egenvekt i de forskjellige dyp. I tillegg til tredelingen i skorpe, nyare og like viktig hypotese er havbotnspreiinga. Ein annan, slik at ein hadde ei jordoverflate utan topografi. Mantel og kjerne, bredden for endepunktene bestemmes astronomisk, dei om lag 100 km tjukke litosfæreplatene kan gli oppå astenosfæren. Seismiske data gjev informasjon om diskontinuitetsflater i jorda og elastisitetskonstantane gjennom jorda. Må Jorden ha gjennomgått en intens oppvarmingsfase. For å få skilt ut den tunge metalliske kjerne og den lette jordskorpe fra en opprinnelig kald. Undergrensen kalles Gutenbergs diskontinuitet, et stykke av en meridianbue måles ved triangulering. Den gjennomsnittlege temperaturgradient i den øvre delen av kontinenta er om lag 30 Ckm.

Jorda er den tredje planeten fra sola og derfor har jorda grei Tempratur for oss.De tyngre stoffer sank inn mot Jordens sentrum og skapte kjernen, de lettere fant veien mot overflaten og dannet skorpematerialet.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt