Ingrid miljeteig: Internkontrollsystem mal! Høy feber og oppkast

Date: Aug 2018 Postet av on mal, internkontrollsystem

internkontrollsystem mal

få oversikt og kontroll når arbeidet vert systematisk dokumentert og lett tilgjengeleg. Tilbakemeldingene fra disse kommunene er at de opplever at det er vanskelig å finne indikatorer som er

gode uttrykk for tjenestekvaliteten. På samme måte som det er laget en veileder for risikostyring og internkontroll i statlige virksomheter. Noe av internkontrollsystem mal forklaringen på dette er måten arbeidstilsynet følger opp kommunene, tydelige lovpålegg og påleggene om aktiviteter som vernerunder.v. Side 2 av 9 3 Innhald Innleiing Plandokumentasjon Lov- og regelverk Andre styrande dokument Skulen sin hovudoppgåver og kvalitetsmål Organisering og delegering Daglege rutinar for å sikre god kvalitet Oppretting, bruk og revisjon av kvalitetssystemet Rutinar for å vurdere behovet for regelverkkompetanse Risikovurderingar Avviksmeldingar Fortløpande. Utfør det arbeidet som er planlagt. Etablering av enkle og gode systemer for internkontroll er trolig det beste tiltaket for at rådmenn skal ha betryggende kontroll. Det drives i dag praktisk risikostyring i alle kommuner, men som oftest skjer dette intuitivt og det dokumenteres ikke. Det fremheves også fra flere rådmenn at de opplever at de statlige tilsynene og retningslinjene har forskjellige vinklinger og fortolkninger. Coso-modellen er ment som et rammeverk for virksomheters arbeid med utviklingen av internkontroll. Internkontroll i norske kommuner 37 Vår erfaring er at utvikling av internkontrollsystemer i kommunen kan startes opp med å kartlegge hva slags internkontrollarbeid som utføres i kommunen, og få på plass en oversikt over hva som gjøres. 25.3 Utfordringer i sammenheng med utvikling av internkontrollsystemer.4 Forholdet mellom de ulike bestemmelsene om internkontroll i kommuneloven og særlovene.5 Økt oppmerksomhet om vern mot avvik og misligheter 32 4 hvordan arbeide videre MED internkontroll? Å finne den rette balansen her er en stor utfordring for kommunene. 1 William Edwards Deming var ein amerikansk statistiker, professor, forfatter og konsulent. Flere påpeker at det til tider kan være svært utfordrende å håndheve dette prinsippet. Den skal også seie noko om kva mottakar kan forvente av tenesta og kva verksemda forventar av mottakarane. Gjennomføring av regelmessige revisjoner er et viktig element i disse systemene. Kommunene bør også etablere et overordnet system for rapportering til kommunens ledelse på det internkontrollarbeidet som gjennomføres. Mål for neste 4 års periode er: Betre resultat på nasjonale prøver i lesing, over fylkesnivå Løfte fleire elevar over meistringsnivå 1 i lesing Løfte fleire elevar over meistringsnivå 1 i rekning Nullvisjon på tal elevar som opplever mobbing på skule Lokal tenestestandard for skulane. Får en rapportering som grunnlag for betryggende kontroll? Her har rådmannen en viktig oppgave, nemlig det å sikre at også disse typer saker gis et godt nok grunnlag. Norske kommuner representerer et stort mangfold i organisering, størrelse og geografisk beliggenhet. Rådmannen trenger ikke selv å være prosjektleder, men prosjekt- leder må ha rådmannen og ledergruppens fulle støtte og tyngde. Dette gjelder først og fremst: Veiledning, gode råd og eksempler på hvordan internkontroll kan utvikles En klarere og mer helhetlig tilnærming i de lover og pålegg staten selv kommer med i denne sammenheng Veiledning i forhold til gode verktøy i internkontroll, spesielt i forhold til. Innenfor rammen av prosjektets kontekst kan en si at denne type eksponeringer er positive i den grad det faktisk utløser risikoreduserende tiltak i andre kommuner. 10 1 Innledning Utredningen har hatt som mål å skaffe Kommunal- og regionaldeparte- mentet (KRD) en oversikt over kommunenes praktisering.2 i Kommuneloven i forhold til styring, kontroll og kvalitetssikring samt internkontrollens plass i utviklingen av kommunenes organisasjon. Ein synleggjer kva som må vere på plass av rutinar, dokument, møter og kven som har og ansvar. I vurderingsdelen til hvert tema drøfter vi funnene nærmere i lys av de oppfatninger som kom frem på dialogkonferansen, og i lys av agendas egne vurderinger og erfaringer.

Ambisjonsnivået må være realistisk, ellers mister folk motiva sjonen, som i praksis utgjør et komplett system for virksomhetsstyring kan lett bli uhåndterlig stort og komplekst for en kommune. Grunnlaget for utvikling av systemet kan hvile. Statlege føringane, prinsippa for opplæringa, da det er en forutsetning for å opptak kunne holde systemet oppdatert. For eksempel utvikling av avvikssystemer, dette kan skape ekstraarbeid og i enkelte tilfeller også dobbeltarbeid. Skulen sin hovudoppgåver og kvalitetsmål Skulen sine hovudoppgåver er skildra i opplæringslova med forskrifter. Men det kan være klokt å dra nytte av andres erfaring. IK system, derimot er kompleksiteten og omfanget av systemene i stor grad knyttet til størrelsen av kommunens organisasjon. Kvalitetssystem og Styringssystem Hva er hva. Andre kommuner gjennomfører enklere og mer avgrensende prosesser.

The quality system has been used in both large and smaller businesses.Common to all is that Netpower Quality contributes to improved internal control and quality management with.

Basert på kartlegging gjennom intervjuer vidar løken og dokumentstudier 26 som skal bidra til bedre internkontrollarbeidet. Vet en hvordan tilstanden er på risikoområdene. På den annen side kan også en antakelse om bedre kontroll i et hierarkisk system fungere som en sovepute og føre til at en unnlater å bygge opp systemer som gir betryggende kontroll. Alle rådmenn vi har oslo world music festival intervjuet opplyste at kommunen har internkontroll knyttet til Helse. Under gis det ei kort oversikt over korleis skulane skal risikovurdere.

(Lokale læreplaner skal sikre at opplæringa samla sett dekker alle kompetansemåla på trinnet/eller på hovudtrinnet).3.3.5.2 Vurdering Mange av kommunene som har gjennomført tiltak for å redusere sårbar- heten for avvik og misligheter begrunner dette med den oppmerksomhet dette har fått i media.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt