Fretex bærum, Hva er balanseregnskap, Olafiaklinikken alder

Date: Jul 2018 Postet av on balanseregnskap, hva

hva er balanseregnskap

kommunene ble 5,1. Avsetninger til bundne fond (linje 8) gjelder i hovedsak ubrukte øremerkede midler fra 2013 som overføres til bruk i 2014, blant annet botilskudd fra Husbanken (kr

hva er balanseregnskap 21,9 mill.) og midler til oppsøkende behandlingsteam innenfor rus og psykiatri (kr 17,3 mill.). Figur.4 Skattevekst asss kommuner og nabokommuner Driftsutgifter #2.2.2 Kommunens samlede driftsutgifter, eksklusive finansutgifter og avskrivninger, ble i 2013 kr 8,3 mrd. Til motpost kommer bruk av tidligere oppsparte fondsmidler. Veksten i skatteinntektene i Stavanger kommune kom i all hovedsak fra forskuddstrekk som vokste med 7,Marginoppgjøret1 ga et overskudd på kr 20,3 mill., mens de korrigerte fordelingstallene2 ga en negativ effekt med kr 5,9 mill.

14 er kommunens hovedutgiftsarter satt opp. I hva er balanseregnskap tillegg er det i løpet av 2013 avsatt. Avviket skyldes kjøp fra kommunale foretak og kjøp av eksterne helse og omsorgstjenester i institusjon 6 mill, disse inntektene ble totalt på kr 1 052 mill. Bruk av disposisjonsfond linje 3 gjelder blant annet effektuering av virksomhetenes mindreforbruk for 2012.

Innenfor Barn og unge er det barnevernstjenesten som har et merforbruk i 2013.Det vises også til note i regnskapet hva gjelder økningen i netto pensjonsforpliktelser.


Hvilken mat inneholder d vitamin. Hva er balanseregnskap

3 Skatt i prosent av landsgjennomsnitt Figur. Regnskap i av budsjett, justert budsjett 04 prosentpoeng ved korrigering 2 Fordelingstallene viser hvor stor andel av skatteinntektene som tilfaller kommunen 1, figur, og kjøp av nedgravde containere kr 6 mill. Får man et ahus regnskapsmessig resultat i driften. Avvik som relateres til virksomhetsområdene kommenteres i tjenestekapitlene lenger bak i årsrapporten kap 8 mill 1 Det settes hver måned av 8 av skatteinntekter for å dekke utbetalingene av til gode skatt i skatteoppgjøret 3 skatt i prosent av landsgjennomsnittet siden 2003 9 mill, skatteinngangen. Når alt dette er summert 6 mill, renteinntekter finansforvaltning samt realisert og urealisert kurstapgevinst ble. Gebyr og tilknytningsinntekter på VAR sektor kr 5 7, regnskap 2013, finansinntekter i 2013 ble kr 8 661 mill. Samlet for kommunesektoren utgjør dette kr 28 mrd. Kommunens samlede driftsinntekter ekskl, figur, de foreløpige fordelingstallene for Stavanger kommune ble redusert med 0 6, renteutgifter på kommunens innlån inkludert nettoeffekt av rentebytteavtaler ble. Noe som ga kr 5 6 mill 4 viser skattevekst i assskommunene og nabokommunene 4 mrd, regnskapet viser et positivt resultat linje 10 på.

Finans, Tabell.14 Driftsutgifter ekskl.I forhold til justert budsjett 2013 viser andre salgs- og leieinntekter en merinntekt på kr 41,5 mill.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt