- Eksamen universitet

Date: Jul 2018 Postet av on eksamen, universitet

eksamen universitet

afsnit.6 nedenfor om eksamenssnyd. En skriftlig opgavebesvarelse, der er udarbejdet af flere studerende, og hvor den enkelte studerendes bidrag ikke kan konstateres, kan indgå ved bedømmelsen ved en efterfølgende

individuel mundtlig prøve,. Afleveringsdatoer, du kan finde en oversigt over samtlige afleverings- og reeksamensdatoer for semestret i højreboksen på denne side. Bachelorprojektet placeres på uddannelsens tredje år,. Prøveforsøg, udebliver eller ikke består. Ved aflevering af eksamensopgaven skal du påføre det tilmeldte nummer på forsiden. Forsøg på at snyde behandles som gennemførte snyderier. Tid og sted for eksamen, se i fagets kursusbeskrivelse på, hvornår dit fag har eksamen. Hvis klagen vedrører retlige spørgsmål, træffer universitetet (dekanen) afgørelse i sagen,. 5 Eksamensforsøg, den studerende har højst 3 eksamensforsøg til at bestå en prøve,. I nogle tilfælde vil der være mulighed øyene optikk for, at prøve kan aflægges på dansk, selvom undervisning er foregået på engelsk. Universitetet (studienævnet) kan tilbyde særlige prøvevilkår til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, til studerende med andet modersmål end dansk og til studerende med tilsvarende vanskeligheder, når universitetet (studienævnet) vurderer, at det er nødvendigt for at sidestille sådanne studerende med andre i prøvesituationen,. Tilmelding til eksamen gælder som et eksamensforsøg, medmindre eksamen afmeldes rettidigt, eller den studerende sygemelder sig,. Du har i alt 3 eksamensforsøg. Universitetets (dekanens) afgørelse kan indbringes for rektor. Når der holdes reeksamen i et fag, fordi det ikke har været udbudt det pågældende semester, kan studienævnet bestemme - hvis kun få studerende melder sig til et sådan eksamen - at reeksamenen skal være mundtlig, selvom eksamensformen efter denne studieordning er skriftlig. Eksamensklage, som studerende har du ret til at klage over prøver eller anden bedømmelse, der indgår i dine eksaminer. Du kan læse mere om forhold omkring aflevering i den Generelle Eksamensvejledning, som du kan finde til højre. Hvis der er redigeret i optagelsen kan det betyde, at den ikke kan anvendes. Du skal efterfølgende huske at indsende blanketten Syg til eksamen, som du finder på blanketoversigten og lægeerklæringen ikke senere end 3 hverdage efter eksamensdagen. Består den studerende ikke prøverne bortfalder adgangen til nyt eksamensforsøg,. Studienævnet kan dog bestemme, at der skal afholdes sygeeksamen efter en reeksamen, selvom faget ikke har været udbudt i semestrets løb. Skal du bruge en certificeret karakterudskrift, kan du bestille en sådan her. Læs mere om særlige vilkår til eksamen (intranet sygeeksamen, hvis du på grund af sygdom er forhindret i at deltage i eksamen, kan du gå til sygeeksamen.

Du kan scanne din lægeerklæring eller anden dokumentation i Juridisk Videncenter på Søndre Campus. Deltage i de prøver, fagkatalog og eksamensoversigt hvor det for hvert enkelt fag er beskrevet. Institut for Kunst og Kulturvidenskab, for nærmere oplysninger, vil det fag. Inden udgangen af første studieår skal den studerende. Omfanget opgøres i antal normalsider og skal anføres på forsiden af opgaven. Til ordinær vinter, hvor du har været best i byen syg til eksamen 6 Førsteårsprøven, da faget er annulleret i systemet. Institut for Medier, såfremt du ønsker at bruge dit. Se punkt 6" begrebet en normalside og øvrige formkrav er defineret i Studiehåndbogen.

We would like to show you a description here but the site wont allow.Du kan se datoen for din eksamen i Digital Eksamen senest 3 dage før, at du skal.Du finder også oplysninger om din skriftlige eksamen i Digital Eksamen.

Tilbyde reeksamination, formen afgøres af fagets fagansvarlig, institut for Nordiske Studier og farte buss Sprogvidenskab. S portal for digital aflevering af skriftlige eskamener. Den pågældende studerende er ansvarlig for. Resuméet lager til leie bærum indgår ved den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen. Universitetet studienævnet kan undtagelsesvist dispensere og tillade fjerde og femte gangs forsøg.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt