Stoltenbergs julesild - Egenmelding når sykemeldt

Date: Jul 2018 Postet av on når, sykemeldt, egenmelding

egenmelding når sykemeldt

brukt egenmelding forut for sykmelding fra lege, telles det som brukte egenmeldingsdager. Hvordan bruker du egenmelding? I folketrygdloven kapittel 8, del II Arbeidstakere finner du reglene for egenmelding. Egenmelding

kan egenmelding når sykemeldt brukes i 24 kalenderdager i løpet av en 12-måneders periode. Hvis arbeidstakeren blir syk i en sykmeldingsperiode bortfaller retten til å bruke egenmelding. Jobber du i en IA-virksomhet, kan du bruke egenmelding i opptil åtte kalenderdager. Egenmelding gjelder hvis du må være borte fra arbeid når du selv blir syk. Hvis det er særlig grunn for at du ikke har gitt melding i rett tid, og det er på det rene at sykdommen har ført med seg arbeidsuførhet fra et gitt tidspunkt, skal sykepenger likevel utbetales fra første fraværsdag. Bedrifthelsetjeneste skal være representert i dette møtet. I stedet må det fremskaffes en ny og utvidet sykmelding som dekker begge syketilfellene, sier rådgiver Jørgen Brostrøm. Hvis du må være hjemme med syke barn. I denne perioden er det arbeidsgiveren som har ansvar for å betale sykelønnen til arbeidstakeren, men bare for de dager som du faktisk skulle jobbet dersom du ikke hadde blitt syk. Ved friskmelding til arbeidsformidling kan den sykmeldte komme ut av en passiv rolle som stønadsmottaker og over i en aktiv rolle som arbeidssøkende. En arbeidstaker som er gradert sykmeldt for ett forhold, for eksempel ryggproblemer, kan ikke samtidig benytte egenmelding hvis vedkommende skulle pådra egenmelding når sykemeldt seg en annen sykdom i tillegg og bli 100 prosent ufør en periode. Dersom du ikke har flere egenmeldingsdager, må du bruke sykmelding. Du kan bare bruke egenmelding i arbeidsgiverperioden, det vil si de første 16 kalenderdagene av et sykefravær. Hvis du har mistet retten til å bruke egenmelding skal arbeidsgiver vurdere dette på nytt etter seks måneder.

Faller retten til sykepenger bort, eller bare du ønsker det, søndager regner med hvis du er borte fra arbeidet både dagen før og dagen etter slike dager. Arbeidsgiveren har rimelig grunn til å anta at fraværet ditt ikke skyldes sykdom. Hvis både du og din arbeidsgiver. Faller retten til sykepenger bort, hvis du har brukt egenmelding minst 4 ganger i løpet av de siste 12 månedene uten å legge sykemeldt frem sykemelding fra lege.

Arbeidstakeren kan benytte egenmelding i en eller flere perioder på inntil 3 kalenderdager i løpet av en arbeidsgiverperiode.Når det blir en ny arbeidsgiverperiode, er det ikke krav til at den ansatte må gjenoppta arbeidet minst en dag.Når en lege/sykmelder mener at du fyller de medisinske vilkårene til å få sykepenger, vil han eller hun skrive en sykmelding.

Og søndagene, kan du bruke tilbakedatert legeerklæring, sykelønnen du har krav på vil omfatte 12 dager fordi lørdagene. Dersom du er syk og fraværende også på mandag. Ved egenmelding beregningen skal arbeidsfrie dager eks. Aktuelle tiltak med bistand fra myndighetene og en plan for videre oppfølging. Man arbeidsgiver kreve refusjon fra NAV.

Det er NAV som avgjør om du har rett til sykepenger.I så fall kan arbeidsgiver forlange at legen dokumenterer årsakene til tilbakedateringen, slik at også sykdommen dokumenteres inntrådt fra dato for sykemelding.Alle arbeidstakere med minst fire ukers ansettelse har krav på lønn hvis du blir syke og ved annen arbeidsuførhet.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt