Mølla dekk asker åpningstider. Digital agenda for norge; Stikking i magen gravid

Date: Jul 2018 Postet av on norge, for, agenda, digital

digital agenda for norge

kvalitet på tjenestene som følge av digitalisering. Informasjonssikkerhet skal ivaretas med utgangspunkt i risikovurderinger basert på trussel- og sårbarhetsinformasjon og følges opp gjennom god internkontroll. For å bekrefte

om denne antagelsen er korrekt har jeg gått gjennom budsjettproposisjonene til tre departementer for 2016 og 2017, og tildelingsbrevene for 2016 til 13 virksomheter underlagt de tre departementene. I 2015 svarte bare 24 prosent av kommunene det samme. Myndighetene skal legge til rette for økt digital innovasjon. Hva betyr det jeg fant? Produktivitetskommisjonen peker på at det er et stort uutnyttet potensial for effektivisering i forvaltningen gjennom bruk av IKT og fremhever behovet for samarbeid mellom kommunene og staten på dette området. Spesielt gjelder dette tjenester som virkelig utnytter effektpotensialet til digital teknologi, der essensen er å tilpasse virksomhetenes organisering og prosesser slik av effektiviseringsgevinster kan tas. I meldingen er det en omfattende gjennomgang av Norges digitale tilstand. IKT er vesentlig for innovasjon og produktivitet: Næringslivet og samfunnet skal kunne utnytte mulighetene som digitaliseringen gir. Vi har store muligheter til å gjøre IKT til et strategisk konkurransefortrinn. Både i Produktivitetskommisjonens rapport og i Perspektivmeldingen pekes det på at bruk av teknologi står sentralt for å forbedre og fornye offentlig sektor i Norge, og at det er et stort uutnyttet potensial for effektivisering i forvaltningen gjennom bruk av IKT. Vi kan ikke uten videre forvente at digitalisering vil få den samme betydningen innenfor alle områder i forvaltningen, hvilket vil påvirke både målformuleringer og budsjettprioriteringer. Dette kan være et uttrykk for at digitaliseringsgraden i staten relativt sett er høy, og at det allerede er etablert en rekke digitale tjenester for sluttbrukerne. Min gjennomgang av budsjettproposisjoner og tildelingsbrev indikerer en mangel på en mer strategisk og helhetlig tilnærming til hvordan digital teknologi vesentlig kan endre den måten offentlige virksomheter kan løse sine oppgaver på, både direkte ut mot innbyggere og næringsliv, men også samhandlingen mellom offentlige virksomheter. Statlige virksomheter er som hovedregel høyere i den digitale tjenestetrappen enn kommunene. Vi er i gang med omstilling i både privat og offentlig sektor. En undersøkelse om kommunal digital tjenesteutvikling (Evry og Ny Analyse) ble presentert før jul, for tredje året. Vi er godt i gang med å følge opp. Det tegnes til tider et litt dystert bilde av ny teknologi og hva digitalisering vil føre med seg for arbeidslivet. Statsråden varsler adresa avisa et taktskifte i digitaliseringen. Det betyr at det er mye annet som også gis fokus og prioritet i departementenes budsjetter og styringsdokumenter. Men bruk av teknologi er ikke bare et virkemiddel for bedre tjenester, men påvirker i økende grad grunnleggende samfunnsstrukturer.

Hvordan offentlig sektors behov for å finne frem til smartere og mer effektive måter å løse oppgavene på er tett innvevd i digitaliseringen. Stortingsmeldingen ligger fortsatt til grunn for regjeringens politikk for digitalisering. I Samferdselsdepartementet og Kunnskapsdepartementet sine budsjetter er budskapet mer fragmentert. Meldingen har to hovedmålsettinger, styrket digital kompetanse dropshippere og deltakelse, vil vi stilles overfor flere vanskelige verdivalg.

Digital agenda for Norge, iKT for en enklere hverdag og økt produktivitet.Tilråding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.I meldingen er det en omfattende gjennomgang.

Digital agenda for norge

Da skal vi forvente å finne tydelige uttalte ambisjoner i form av visjoner. Vi må ta i bruk ny teknologi for å øke produktiviteten og for å tilby gode velferdstjenester som innfrir brukernes forventninger. Nito og Tekna krevde Abelia 100 nye studieplasser til IKT for 2017 og at koding bør bli oslo world music festival obligatorisk i grunnskolen. Med nye virkemidler skal vi oppnå mer brukerrettede tjenester og en mer effektiv offentlig sektor. Sier Sanner, digitale tjenester skal være lette å forstå og lette å bruke for alle. Mål nrk sør trøndelag og krav i budsjettene og i de dokumentene departementene bruker til å styre underliggende virksomheter. Sammen med iktnorge, samtidig som vi tar vare på styrkene ved det norske samfunnet.

Vi øker ambisjonene og styrker gjennomføringsevnen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner som fredag la fram stortingsmeldingen Digital agenda for Norge.Abelia deler komiteens oppfatning om at de teknologiske endringen vil kunne gi mange et mer spennende arbeidsliv, færre rutineoppgaver og et tryggere arbeidsliv med færre ulykker.Et tredje viktig tema er livslang læring i et stadig mer digitalisert arbeidsliv.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt