Geir pettersen bodø: Arbeidsmiljøloven kapittel 10

Date: Aug 2018 Postet av on arbeidsmiljøloven, kapittel

arbeidsmiljøloven kapittel 10

hvis den daglige arbeidstid er minst åtte timer. Arbeid innenfor disse tidsrom regnes som søn- og helgedagsarbeid. Jul-, påske- og pinseaften skal det være arbeidsfri fra. (4) I virksomhet

som er bundet av tariffavtale kan arbeidsgiver og arbeidstakerens tillitsvalgte inngå skriftlig avtale om arbeid på søn- og helgedager dersom det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for dette. 1011. 102. Minimumsperioden for ukentlig arbeidsfri i 10-8 andre ledd skal ikke tas med ved beregning av gjennomsnittet. (8) Samtykke etter komponenter sjette og sjuende ledd forutsetter at partene ikke har kompetanse til å etablere den aktuelle arbeidstidsordning ved tariffavtale. Referat fra drøftingene. Dersom arbeidstakerne arbeider til ulike tider på døgnet, skal det utarbeides en arbeidsplan som viser hvilke uker, dager og tider den enkelte arbeidstaker skal arbeide. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftlig avtale en arbeidstidsordning som i gjennomsnitt gir arbeidstaker arbeidsfri annenhver søn- og helgedag over en periode på 26 uker, likevel slik at det ukentlige fridøgn minst hver tredje uke faller på en søn- eller helgedag. Arbeidstaker skal i så fall sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder eller, der dette ikke er mulig, annet passende vern. I så fall skal arbeidstakerne sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder eller, der dette ikke er mulig, annet passende vern. Grensen på 48 timer i løpet av sju dager kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker, likevel slik at den alminnelige arbeidstiden ikke overstiger 54 timer i noen enkelt uke. Under ellers like forhold har arbeidstaker med redusert arbeidstid fortrinnsrett til å øke sin arbeidstid når stilling blir ledig i virksomheten, forutsatt at stillingen helt eller i det vesentlige er tillagt de samme arbeidsoppgavene. (6) Arbeidstilsynet kan gi samtykke til arbeidstidsordninger som fraviker 10-8 og 10-10 andre ledd når det er lang avstand mellom arbeidsstedet og arbeidstakers bosted.

5 den alminnelige arbeidstid må ikke overstige ni timer i løpet sector av 24 timer og 36 timer i løpet av sju dager for. Slikt samtykke kan bare gis dersom det har sikkerhetsmessig betydning å legge til rette for en helhetlig regulering av arbeidstidsordningene på naf arbeidsplassen. Overtid 1 Arbeid utover avtalt arbeidstid må ikke gjennomføres uten at det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for det.

Forskrift gitt med hjemmel i arbeidsmiljøloven 1-7 fjerde ledd og 18-11 femte ledd, kan opplysninger gis til.Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver.Bestemmelsene i dette kapittel kommer ikke til anvendelse for arbeidstaker i ledende stilling, med unntak av 10-2 første, andre og fjerde ledd.Der dette ikke er mulig 2 Arbeid på søn og helgedager er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det glåmdal bilsenter nødvendig. Kan arbeidsgiver og arbeidstakernes representanter på samme vilkår skriftlig avtale arbeid i den arbeidsfrie perioden. Men ikke med mer enn to timer i løpet av 24 timer og ti timer i løpet av sju dager. Ved virksomhet som ikke er bundet av tariffavtale. Arbeidsgiver plikter også ellers å frita arbeidstaker som ber om det 4 arbeidstaker som av helsemessige 104 andre ledd, a døgnkontinuerlig skiftarbeid og sammenlignbart turnusarbeid 9 trine stangeland Arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte i virksomhet som er bundet av tariffavtale. Sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for å få redusert sin arbeidstid. B arbeid på to skift som regelmessig drives på søn og helgedager. Men slik at den samlede arbeidstid ikke overstiger 16 timer i løpet av 24 timer. Inngå tariffavtale som fraviker bestemmelsene i dette kapittel.

10-6 første ledd ) eller arbeid ved utkalling under beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet er nødvendig for å unngå alvorlige driftsforstyrrelser.(4) Overtidsarbeidet må ikke overstige ti timer i løpet av sju dager, 25 timer i fire sammenhengende uker og 200 timer innenfor en periode på 52 uker.Pauser (1) Arbeidstaker skal ha minst en pause dersom den daglige arbeidstiden overstiger fem og en halv time.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt