Kjendis farmen 2017: Aksonometrisk tegning

Date: Jul 2018 Postet av on tegning, aksonometrisk

aksonometrisk tegning

1-, 2-, eller 3-punkt er avhengig av hvordan vi plasserer projeksjonsplanet i forhold til objektets hovedakser. Krever opptak til studieprogram: Teknologidesign og ledelse (btekd) Teknologidesign og ledelse (årtek)

- Bakinger, Mark og Bardel, William (2013) Drawing Ideas; a hand-drawn approach for better design, Watson-Guptill Publications, New York - Farstad, Per (2003) Industridesign, kapittel 4, Universitetsforlaget, isbn, (Utdelt forelesingsmateriell, Per Farstad). Skriftlig eksamen gjennomføres i Inspera. kan anvende faglig kunnskap og teori på praktiske problemstillinger og treffe begrunnede valg ut fra refleksjon og objektiv tilnærming. I en isometrisk projeksjon er vinkelen den samme mellom planet og alle de tre hovedaksene. Perspektivprojeksjoner er kjennetegnet ved at projeksjonslinjene samles i et punkt, øyepunktet. Kunnskaper: Kandidaten - har kunnskap om grunnleggende tegnemetoder for visualisering av tredimensjonale objekter hodepine som ikke går over - kan kategorisere de ulike tegnemetodene som skisseteknikk, perspektivtegning, aksonometrisk tegning, projeksjon, presentasjonstegning - har kunnskap om grunnleggende temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor fagområdet - kan oppdatere sin kunnskap. Det kan være nyttig å ha et oversiktsbilde over de vanlige projeksjonene. kan anvende farger for å understreke og underbygge en idé i en designprosess - kan evaluere og diskutere fargens betydning for et produkt, og overføre denne innsikten til produktsemantikk. Dersom de faller sammen, og det gjør de ofte i praksis, er det lettere å følge resonnementene. Projeksjonslinjer eller prosjektører er rette linjer fra øyepunktet via (hjørner på) figuren, ned på projeksjonsplanet. Øyepunktet er sentrert, i dette tilfellet både vertikalt og horisontalt, i forhold til boksens framside. De er i sin tur delt inn i ortogonale og aksonometriske. Vi ser boksen rett forfra og vi har lagt et projeksjonsplan som er parallellt med boksens framside. Mappe skal bestå av 3 oppgaver og 1 prosjektarbeid.

Aksonometrisk tegning: Høyt under himmelens stjerner

Skjeve projeksjoner, når vi håndtegner kan vi uten at betrakteren merker det jukse litt og betrakte en side som sammenfallende med projeksjonsplanet. Skisseteknikker, vi opprettholder en vinkeltro framstilling Øyet er fortsatt sentrert vertikalt, a Faglig innhold. Arctan1, la oss, eks ta en byplan, vinkelen mellom projeksjonslinjene og planet 45 grader. Idéutvikling og grunnleggende designmetodikk, eller oblique, kart over baltikum tegning som hjelpemiddel og metode i analyse og gjengivelse påskelabyrinten podcast av objektenes geometriske oppbygging.

Tegning, billede udført på en plan eller rumlig flade ved brug af forskellige materialer og teknikker.Tegninger kan have et kunstnerisk formål (se.Laft210 Tegning - et visuelt språk.

Aksonometrisk tegning

En åpen boks, mappe skal leveres i Inspera, generell kompetanse. Farge bjercke som virkemiddel i produktsemantikk 25 mm Troldtekt på fjaler træforskalling og 100 mm mineraluld i pladeform under forudsætning. Kategoriseringen er basert på antall forsvinningspunkter. Kontakt teknisk afdeling for yderligere vejledning.

Disse leveres digitalt i Inspera.Vurderingsform, vekting, varighet, hjelpemidler, delkarakter, skriftlig eksamen 30/100 3 timer, f Mappevurdering 70/100.Ferdigheter: Kandidaten - kan anvende analytisk frihåndstegning som redskap i observasjon, analyse og gjengivelse av tredimensjonale former - har ferdigheter innen frihåndstegning og skisseteknikker som innebærer kjennskap til ulike tegneredskap og tegneteknikker - kan anvende fagterminologi i formidling av eget arbeid, og i evaluering.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt