Spa akershus - Å bruke nynorsk

Date: Aug 2018 Postet av on bruke, nynorsk

å bruke nynorsk

ord: hullet, men et hul ). Legal reference: Company Timothée Giet RCS rennes France. Dette avgjer kva for ei bøying verbet får både for partisippet og dei ymse

verbtidene. Det vert samsvarsbøying av di ei tid av kopulaverbet «bli» vert nytta (i dette høvet presens perfektum av vere; har blitt ). Vidare er v etter kort vokal i nokre dialektar herda til g som i huggu, medan v-en i andre tilfelle har falle bort som i den samandregne forma hau(d). Utviklinga av dialektane hadde likevel gått mykje i parallell, for eksempel er kasussystemet sterkt svekka i alle dialektane, sjølv om nokre har bevart skiljet mellom nominativ og dativ. Likefullt fortsetter åtaka på nynorsken, serleg frå høgresida i politikken. Dei seinare åra har det kome mange framlegg om å gjere sidemålet friviljug eller berre munleg dette er i praksis snakk om undergraving av nynorsken sin posisjon som likesteld målform. Dei færraste dialekttalande nordmenn seier at dei snakkar nynorsk, men det er ikkje uvanleg i kjerneområda til nynorsken. Dess meir einskapleg det var, dess å bruke nynorsk meir attkjennande og lettlært vart språket, og dess større respekt ville det. Arne Torp og Lars. 7 Det pedagogiske for Aasen låg i den stabile norma og den indre samanhengen i språket. Nynorsk normaltalemål er lite utbreidd utanfor situasjonar der ein er bunden av manus, som nyheitsopplesarar og skodespelarar. Partisipp endre endre wikiteksten Perfektum partisipp er verb som verker som eit adjektiv og difor vert bøygde i same grad som eit adjektiv. Alt målarbeidet til Aasen var tufta på dette synet, og det er klart og prinsipielt formulert i dei fyrste linene i innleiinga til Norsk Grammatik : «Det Tungemaal, som tilhører den norske Almue, har meget tilfælles med det svenske og dernæst ogsaa med det danske. På det sentrale Austlandet, langs kysten av Sørlandet, i Trøndelag og Nord-Noreg finst det praktisk tala ikkje nynorskelevar. Svake verb i nynorsk 21 Infinitiv presens preteritum presens perfektum Verbkategori å kaste kastar kasta har kasta a-verb å kjøpe kjøper kjøpte har kjøpt e-verb (-te preteritum) å byggje byggjer bygde har bygt e-verb (-de preteritum) å krevje krev kravde har kravt j-verb. Ei god ordbok vil normalt syne ein bøyingstabell i tid om verbet er eit refleksivt verb, medan det ikkje vert vist noko bøyingstabell i tid for passive verbformer. Nynorsk, før 1929 offisielt kalla landsmål, er sidan jamstillingsvedtaket. Ordbøker blir kontrollert av inspektør før eksamen. Det har nynorsk sams med mange minoritetsspråk, og det kan forklare kvifor negative haldningar til nynorsk er utbreidde. Lengst frå Aasen stod Fjørtoft, som argumenterte for direkte samsvar mellom skrift og daglegtale, sjølv skreiv han på sin sunnmørsdialekt. Også verbsystemet i nynorsk har mange likskapar med svensk. MacOSX, for MacOSX, the current version is not available anymore, we are working to bring it back soon. Parverbet «brenne» i Nynorsk Infinitiv presens preteritum presens perfektum perfektum partisipp, han/hokjønn perfektum partisipp, inkjekjønn å brenne brenn brann har brunne brunnen brunne å brenne brenner brende har brent brend brent Døme, «brenne» Låven brenn Hytta brann Eg brenner ned huset Eg brende ned treet. Elles vert dei handsama som eit hokjønnsord i alle andre høve. Dette gjeld determinativ, adjektiv og partisipp. Ivar Aasen-sambandet er i dag ein paraplyorganisasjon av foreiningar og individ som jobbar for å fremje høgnorsken. Denne graden av hvor presis man vil vere finst ikkje i bokmål/dansk.

Å bruke nynorsk: Meitemark til salgs

Men ulikt bokmål er hokjønnsformene obligatoriske og må verte nytta der dei å bruke nynorsk finst. Han tok derfor ikkje med grammatiske kategoriar som ikkje lenger fanst i det levande talemålet. Please contact us to get " Det vil seie dei moderne norske dialektane til skilnad frå gamalnorsk og mellomnorsk. Til dømes vil everb med te i preteritum berre ha å bruke nynorsk partisippbøying i tal. Ein grunntanke for Aasen var at det skriftlege normalmålet grunndialekten skulle vere nynorsk. Etter reglane i mållova er nynorsk fleirtalsmålform i fire fylke. Som synt nedanfor, bøyingsmønstera i nynorsk er særs like dei tilsvarande i bokmål.

Nynorskbrukarar som jobbar i norsk næringsliv har i regelen få opningar for å bruke nynorsk, men må bruke riksmål/konservativt bokmål (eller engelsk) der tekstane skal brukast eksternt eller representere firmaet.8 av 10 bedriftsledere svarer at det er enkelt å bruke, altinn i følge årets spørreundersøkelse blant 2 000 næringslivsledere.


Er dei same over symptomer heile landet. Dei nasjonale media, d bokmål, skule, måtte landsmålsnormalen byggje på ei samanlikning mellom alle dialektane. Som mange slike frekvente ord finst desse i mange variantar i dialektane. Ein slik open o kan òg bli til kort vokal som i høvv.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt